För många nyanlända elever är skolan mycket mer än bara en plats för utbildning. Den kan också vara en bidragande faktor till att kunna bli integrerad i samhället.

Förebilder i skolan

Lärarna bär ofta en viktig roll när det kommer till integrering. I många fall utgör de ett stort stöd för eleverna och de har också möjlighet att bidra med en stor kunskap om vår kultur och om vårt samhälle. I många fall blir läraren mer av en vägvisare och mentor som kan höja elevers motivation och närvaro i skolan. Det innebär också att det vilar ett stort ansvar på lärarnas axlar vid integrering av nyanlända elever. Därför är det av yttersta vikt att läraren är insatt i hur denne bör agera för att bidra till en så bra och inkluderande miljö i klassrummen som det är möjligt. För att kunna bedöma nyanlända elevers kunskapsnivå har skolverket tagit fram ett material som lärarna kan använda sig av. Då kan den lärare som anses vara mest lämplig, analysera elevens svar med hjälp av materialet och sedan kartlägga elevens kunskaper. Tanken är att kartläggningen ska utföras på det språket som eleven förstår allra bäst och vid behov så bör en tolk vara med, så att lärare och elev kan samtala med varandra utan språkbarriärer. Det bör dock ske vissa anpassningar av kartläggningen om eleven har någon form av funktionsnedsättning.

Vikten av integration i skolan

Integration är ett känsligt ämne och det finns ingen enkel lösning för hur man bäst ska kunna hjälpa de elever som kommer till Sverige som flyktingar. Med en kraftig brist på utbildade lärare är det svårt att sätta in tillräckligt med resurser till de elever som behöver extra stöd. Det är dock väldigt viktigt att man fortsätter att arbeta för att förbättra integreringen i skolan. Att integreringen fungerar är inte bara viktigt för att eleverna ska kunna klara skolan och senare bli antagna till gymnasiet, det ökar även chanserna för att eleven ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden, vilket kan vara svårt i dagens samhälle. Skolan kan också vara en huvudfaktor till att elever lär sig språket, vilket är en förutsättning för att integreras ordentligt i samhället.

Vikten av integration i skolan
Vikten av integration i skolan

Åtgärder för att underlätta integrationen av nyanlända elever

Vissa politiker menar att åtgärderna som behöver göras för att underlätta integrationen för invandrare och nyanlända elever i skolan är att till exempel satsa på en förlängd skolplikt för dem som anländer till Sverige senare i tonåren. De menar att det skulle kunna underlätta för eleverna genom att de får mer tid på sig för att klara skolan. Vissa andra hävdar rätt resurser i form av lärare med specialkunskap skulle underlätta integreringen för många elever. Särskilt för de som går i skolan i extra utsatta områden, där segregeringen mellan elever kan vara stor. Extra resurser som kan bidra med stöd och hjälp skulle också göra så att färre elever väljer att hoppa av sin utbildning, vilket ofta ses som ett misslyckande och i många fall leder till ett utanförskap i resten av samhället.