Diskriminering är något som kan drabba dem flesta och det är tyvärr något som människor över hela världen blir drabbade av. I västvärlden är det dock ett problem som politiker och andra beslutsfattare brottas med och man har inför lagar och regler. Enligt olika lagar är det förbjudet att diskriminera någon beroende på olika grunder. I andra området i världen är det dock ett stort problem, officiellt säger man att landet infört lagar mot diskriminering men i verkligheten gör man inget emot det och människor som drabbas får inte den hjälp dem behöver. I vissa länder är diskriminering något man inte ens bekymrar sig om och människor får inte leva rättvist. Att människor runt om i världens fortfarande diskrimineras idag kan bara vara ett misslyckande från mänsklighetens sida.

Sex former av diskriminering

Det finns olika former av diskriminering och i Sverige finns det lagar mot diskriminering. Man kan bli diskriminerad på olika grunder. I Sverige blir människor vanligtvis mest diskriminerade för är mot kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet samt religiös eller politisk åsikt, enligt diskrimineringsombudsmannen senaste siffror. Man kan naturligtvis bli diskriminerad för andra saker, exempelvis vikt, inkomst eller annat.

Sex former av diskriminering
Sex former av diskriminering

I Sverige tar man diskriminering på allvar och det har tidigare funnits lagar som ska motverka detta. Sedan 2008 har man slagit ihop ett antal paragrafer och lagar och sedan dess har man tydliga lagar som ska motverka diskriminering. I Sverige finns även diskrimineringsombudsmannen statlig myndighet som kontrollerar att man följer lagar mot diskriminering men där man som medborgare kan vända sig ifall man har blivit diskriminerad. Sverige ligger i framkant jämför med många länder när det gäller kampen mot diskriminering men det är fortfarande ett problem som tyvärr många stöter på.  Diskrimineringsombudsmannen i Sverige tar upp sex olika former av diskriminering men man ska inte blanda ihop detta med dem sju diskrimineringsgrunderna som är definierade med lag. Dem sju diskrimineringsgrunderna är:

­-Kön

– Könsöverskidande identitet eller uttryck

– Etnisk tillhörighet

– Religion eller annan trosuppfattning

– Funktionsnedsättning

– Sexuell läggning

– Ålder

Sedan finns dem sex formerna och med dessa menar man exakt hur man har blivit diskriminerad. Dem sex formerna av diskriminering är:

– Direkt diskriminering

– Indirekt diskriminering

– Bristande tillgänglighet

– Trakasserier

– Sexuella trakasserier

– Instruktioner att diskriminera

Allt detta hänger ihop med FN:s deklaration om dem mänskliga rättigheterna som menar att ingen människor får bli diskriminerad på ett antal grunder samt att alla människor är födda fria och är lika i värde och rättigheter. Varje enskild individ på denna planet ska ha samma möjligheter men också rättigheter oavsett var man bor, om man är kvinna eller man, om man är homosexuell eller inte, om man är fattig eller rik, Listan kan göras lång och det kan tyckas att detta är en självklar punkt men tyvärr så lever väldigt många människor i hemska förhållande där man blir diskriminerad på olika grunder. Diskriminering kan ske på olika platser i samhället. På arbetsplatser, på skolor, i butiker, på sjukhus, ja egentligen överallt. Diskriminering är något som tyvärr alltid har funnit i samhällen och kommer förmodligen att finnas kvar även om arbete idag är mycket bättre än tidigare. Man har idag lagar som ska motverka diskriminering och människor idag är bättre informerade om diskriminering vilket har bidragit till att diskriminering minskar i samhället. Dock är det ett arbete som fortfarande har mycket kvar att göras men det går lyckligtvis framåt.