Mobbning på arbetsplatsen är ett vanligt förekommande problem som kan ge förödande konsekvenser för den drabbade. En av tio har någon gång råkat ut för en kränkande särbehandling på sitt arbete och i många fall kan det leda till både psykiska och fysiska besvär.

Varför uppstår mobbning på arbetsplatsen

Det finns många anledningar till att mobbning kan uppstå på en arbetsplats. Ofta har det att göra med att mobbaren besitter en makt som denne utövar över den drabbade personen. Det kan också bero på olösta problem och konflikter som pågått i verksamheten under en längre tid. En otydlig chef är också en utlösande faktor som kan skapa en orolig arbetsplats.

Vart ska man vända sig om man drabbas

Om man upplever mobbning eller en kränkande särbehandling från en kollega bör man vända sig till sin chef. De har ansvar för att se till att arbetarna upplever en god arbetsmiljö. De har också en skyldighet att planlägga arbetet så att mobbning inte ska få förekomma. På arbetsplatsen ska det också finnas regler och rutiner för hur man ska ta itu med situationer som uppstår till följd av mobbning. Om det däremot är chefen som beter sig illa bör man vända sig högre upp, till chefens egen chef, om det finns en sådan på arbetsplatsen. Det går också att ta hjälp av facket om man upplever mobbning eller trakasserier från sin chef. Då får man bland annat hjälp med att ta reda på vilka rättigheter man har, handledning när det kommer till lagar och lagstöd, samt att de kan vara till hjälp med att se till att vissa åtgärder tas för att förändra situationen. Ibland kan det också hända att man inte själv blir utsatt för mobbning utan man blir vittne till att någon annan utsätter en person för en kränkande särbehandling. Då är det viktigt att man själv säger till, för att visa att det inte är ett okej beteende. Mobbning kan ge uttryck på många olika sätt, det kan ske genom blickar, att tala nedsättande om en viss person, eller att utesluta någon, till exempel genom att inte hälsa på denne.

Mobbning på arbetsplatsen
Mobbning på arbetsplatsen

Goda råd till den som har blivit utsatt

Den som har blivit utsatt för mobbning på sin arbetsplats bär ofta på en känsla av skuld och skam. Långvarig mobbning kan också leda till olika hälsoproblem som långa perioder av sjukskrivningar, depressioner och annan form av ohälsa. Därför är det viktigt att ta hjälp, dels av sin chef, dels av folk i ens närhet. Att prata med vänner, familj eller en psykolog kan vara ett viktigt första steg för att må bättre. Om man drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa till följd av mobbning på arbetsplatsen kan man dessutom behöva uppsöka företagshälsan eller sin husläkare för att få hjälp med besvären. Det går också att göra en anmälan om arbetsskada om besvären består. I vissa fall kan även träning och motion bidra till att man mår bättre, i och med att träning har en positiv inverkan på sömnen. Att motionerna regelbundet gör också att man kan skingra tankarna en stund.