Barn och ungdomar under 18 år, som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller andra vårdnadshavare, räknas som ensamkommande. Under 2017 anlände cirka 1300 asylsökande som kom att räknas som ensamkommande. Många av barnen har fysiska påföljder i form av psykisk ohälsa såsom sömnstörningar, koncentrationsstörningar eller posttraumatiskt stressyndrom.

Det är staten, kommunerna, landstingen och myndigheterna som tillsammans ansvarar för att barnet får bästa hjälpen och vård. Den kommun som tilldelas den ensamkommande ansvarar för att barnet får någon form av boende och kan delta i skolan. Landstinget tar därefter vid och säkerställer att asylsökande barn får samma hälso- och sjukvård som redan bosatta barn i Sverige. I detta inkluderas även tandvård. Slutligen så är det länsstyrelsen, med sitt tillsynsansvar, som för en fortsatt dialog med kommunerna för att se till att åtgärderna som tilldelats fungerar. I detta innefattas även rätten till en godtagbar fritid och förordnande av god man. För de barn som har tilldelats uppehållstillstånd så erfordrar kommunen en särskilt förordnad vårdnadshavare. Denna ansvarar över barnet tills myndig ålder eller tills barnet har återförenats med sin familj.

Alla bedömningar av barnets eller ungdomens asylansökan görs med hänsyn till barnkonventionen. Det är FN:s konvention om barns rättigheter som är i processen att inkluderas till Sveriges lagar. Inom konventionens ramar skrivs det bland annat att alla barn är lika mycket värda oavsett religion, kön eller härkomst och ska behandlas som barn med medborgarskap. Här återges även att ansökningar från ensamkommande, som rör återförening av ens familj, ska ske snabbt och humant. Varje barn har rätten att tilldelas ett offentligt biträde vid sin handläggning. Detta för att säkerställa barnets rättigheter och för att förenkla eventuella överklaganden.

Livet som ensamkommande
Livet som ensamkommande

Efter uppehållstillståndet

Kommuner som tar emot ensamkommande barn och ungdomar har rätt till 500 000 kr per kalenderår från staten. Dessa bidrag ska sedan infogas i de ensamkommandes rätt till skola, fritid och bidrag. Barn som har fått tillfälligt uppehållstillstånd har rätt till att söka ekonomiskt stöd. Detta är om barnet antas ska bo i landet i mer än ett år eller om dennes föräldrar inte kan bidra till försörjning. Om barnet har beviljats permanent uppehållstillstånd så garanteras efterlevandestöd. Summan per månad är 1550 kr om en förälder är avliden. I det fall att båda föräldrarna är avlidna så uppgår summan till 3100 kr per månad fram till 20 års ålder. Stödet kan betalas ut retroaktivt upp till 6 månader före ansökningsdatumet. Blir man antagen efterlevnadsstöd så minskar det ekonomiska stödet från kommun och försäkringskassan.

Om uppehållstillstånd har getts barnet eller ungdomen så har barnets föräldrar rätt till uppehållstillstånd. Dock finns det vissa regler som ska uppfyllas innan återförening kan ske. Barnet måste vara under 18 år och ogift, denne måste ha anlänt till landet utan vårdnadshavare och beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting. I det fall som föräldrarna får uppehållstånd så prövas därefter syskonens anknytning till föräldrarna. Det är socialtjänsten som ansvarar för att det ska efterforskas inför en familjs återföring. Innan detta kan ske så måste en skriftlig begäran inkommit från familjehemmet där barnet innefattas.