Att integreras i det svenska samhället är en viktig del för alla nyanlända. Integration syftar till att skapa gemenskap och anknytning till det nya landet, samt att lära den nyanlände dess rättigheter och skyldigheter. Under de första åren som nyanländ så ges det extra stöd från regeringen för att bereda ett självständigt leverne. Den som befinner sig mellan 20 år och 65 år med uppehållstillstånd kan komma att få delta i etableringsprogram för att få ut etableringsersättning. Aktiviteterna schemaläggs genom 40 timmar i veckan och pågår vanligtvis under 24 månader. Är den nyanlände föräldraledig under denna tid så kan insatsen tas igen vid senare tillfälle, dock senast efter 12 månader. Programmet tillhandahålls av arbetsförmedlingen och består av grundläggande insatser såsom SFI (svenska för invandrare), arbetspraktik och validering av föregående arbete eller utbildning, samt samhällsorientering. Samhällsorientering ska ske så snart som möjligt efter ankomst och ska helst presenteras på den nyanländes språk. Den är den nyanländes kommun som ansvarar för hur och när verksamheten upprättas och genomförs.

I orienteringens första delar lärs det ut hur processen för den nyanlände ska se, betydelsen av det svenska språket och kunskap om Sveriges kultur. Därefter ger programmet svar på frågor rörande boende, sysselsättning såsom arbete eller studier och fritid. I detta block inkluderas även studier gällande skyldigheter och rättigheter i Sverige.

Att leva och bo i Sverige

I samhällsorienteringens senare del så får den nyanlände lära sig om vad som innefattas om man vill skapa familj och bo med barn i Sverige. Här ingår även lagar och regler gällande äktenskap eller samboskap. Programmets sista delar handlar därefter om vikten att få påverka Sverige genom att delta politiskt, hur man bäst vårdar sin hälsa genom de olika insatser som erbjuds samt vad det innebär att bli pensionär i landet. Hela orienteringen ska pågå i minst 60 timmar och ska främja deltagarnas förmåga att reflektera och diskutera dess innehåll. Efter programmets slut så innehas ett intyg vilket bekräftar individens deltagande. 

Att leva och bo i Sverige
Att leva och bo i Sverige

För den yngre nyanlände så spelar skolans integrerande en viktig roll. Varje huvudman och skolenhet är ansvariga för att säkerställa barnets eller ungdomens trygga skolgång. Inom loppet av 2 månader så ska den nyanländes skolkunskaper och förutsättningar kartläggas för att därefter kunna erbjudas den bästa undervisningen och social inkludering. Skolorna i Sverige har som mål att kunna erbjuda undervisning på elevens modersmål, parallellt med svenska, under en förberedande tid. I vissa fall erbjuds speciella förberedelseklasser där barnet kan varva sin undervisning i kombination med det ordinarie klassrummet.

Många skolor utgår idag från TMO, traumamedveten omsorg, för att skapa en trygg miljö för den nyanlände eleven. Det fokuseras då på positiva relationer med engagerade vuxna och på behovet för den nya eleven att hantera sina känslor inför den nya miljön. Detta underlättar därefter den sociala integrationen med klasskamraterna.

Är ungdomen förbi gymnasieålder så erbjuds studier i kombination med SFI eller svenska som andraspråk. Studierna läggs upp efter den nyanländes förutsättningar med rätten att delta i komvux på gymnasial nivå. Därefter kan den nyanlände ungdomen eller vuxna studera till bli behörig till högskola, yrkeshögskola eller universitet.